Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Elena PopescuFemale/Romania Recent Activity
Deviant for 8 Years
Needs Core Membership
Statistics 159 Deviations 1,831 Comments 27,112 Pageviews
×

Newest Deviations

Literature
The hour
The hour was a golden curl,
lost from an unearthly presence
pulsating so close, all around us
to crush us.
I think that happiness was shaking her locks
and it hit us, fleeting by
crushing within us the
fragrant, bittersweet
ripe bunches of grapes
as clear as a tear,
getting us drunk.
:iconElla-Popescu:Ella-Popescu
:iconella-popescu:Ella-Popescu 18 4
Literature
Ora
Ora
Ora era o buclă aurie rătăcită
de o nepământeană prezență
pulsând atât de aproape, jur împrejurul nostru
să ne strivească.
Eu cred că fericirea își scutura  puternic pletele
și ne-a plesnit în treacăt
strivind în noi ciorchinii plini,
aromați, dulci amărui,
atât de lacrimă, îmbătându-ne.
:iconElla-Popescu:Ella-Popescu
:iconella-popescu:Ella-Popescu 9 5
Literature
The Sense of Love
I'm preparing to meet you
A violet garland around my head
and an apple-flower veil.
A crown... Yes, I need my crown...
Your favourite crown
made of seven birds
in the seven colours of the rainbow.
A crystal dress or
should I hide under a mantle
of waves, with starfish,
seashells and sea horses... ?
Search for me under the tree bark
there where the tree saps climb freshly,
ready to give themselves to the buds,
the leaves sweetly murmur
refreshing the sky.
Search for me where there's need for sunshine,
that's where you're needed,
that's where the sense of love is complete.
:iconElla-Popescu:Ella-Popescu
:iconella-popescu:Ella-Popescu 28 7
Literature
Sensul iubirii
Sensul iubirii
Mă pregătesc să te întâlnesc.
O cunună de viorele în jurul capului
și o voaletă de flori de măr.
O coroană...Da, îmi trebuie coroana...
Coroana ta preferată
alcătuită din șapte păsări
în cele șapte culori ale curcubeului.
Rochiță cu cristale sau
să mă ascund sub o hlamidă
din valuri cu stele de mare,
scoici și căluți de mare...?
Să mă cauți sub scoarța copacilor
acolo unde sevele urcă proaspete,
gata să se dăruie mugurilor,
frunzele murmură suav
împrospătând cerul.
Să mă cauți unde e nevoie de rază,
acolo e nevoie de tine,
acolo sensul iubirii e deplin.
:iconElla-Popescu:Ella-Popescu
:iconella-popescu:Ella-Popescu 8 7
Literature
Chasing the muse
Why are you running away from me, muse?
You're laughing!
My pen has only succeeded
To throw a web on the paper
a spider web
in which got caught altogether
a flower pot with soul flowers
a wide pallete of violet
a song that has been haunting me
when i miss
two blue eyes in which
the stars, the moon sparkle and in which the sun wins,
his golden, fair face in his maturity
his last smile, his last glance,
the heroic light that clothed his being...
But what do all those things have in common
it's hard to put on a white sheet of paper,
Poetry...
A word as big as the Universe.
You have to let you soul settle
like a dove that
breathes heavily after
the profundity of her flight in the heights.
All that is caught in the web
is sprinkled with tears until
the web breaks,
weighted by their dew
and everything will spill on the
white sheet like a swarm
of magic signs in which wavers
touched by the freeing power,
a soul as heavy as a coat
after a rain shower.
:iconElla-Popescu:Ella-Popescu
:iconella-popescu:Ella-Popescu 11 8
Literature
Alergand dupa muza
De ce fugi de mine, muză?
Râzi!
Penița mea a reușit doar
Să întindă pe hârtie o pânză
de păianjen
în care s-au prins de-a valma
o glastră cu flori de suflet,
o paletă amplă de violet
o melodie ce mă urmărește
când mi-e dor
de doi ochi albaștri în care strălucesc
stelele, luna și învinge în ei soarele,
chipul lui bălai la maturitate
ultimul zâmbet, ultima privire,
lumina eroică ce-i îmbrăca ființa...
Dar ce au toate astea în comun
e greu de scris pe o coală albă,
Poezie...
Un cuvânt cât un Univers.
Trebuie să-ți lași sufletul să se așeze
ca o porumbiță care
respiră sacadat după
profunzimea zborului în înalt.
Tot ce s-a prins în plasă
e stropit cu lacrimi până
ce pânza se va rupe,
îngreunată de roua lor
și se va rev
:iconElla-Popescu:Ella-Popescu
:iconella-popescu:Ella-Popescu 3 3
Literature
The Sign of The Sun
The Sun, the great, writes inside our souls,
with sunshine he writes , their irreplaceable symphony.
The eternally determined sequence
by our evanescent,
tenderly found again in an andante scents,
on a lake shore, in an autumn meadow filled glade
or strolling through the vineyard, the garden, the orchard,
those are his signatures.
Blossomed in a song, or in the fragment of a dream,
how beautiful the people are when they are happy,
like an evanescent flower necklace On Happiness's hot breasts!
A hand-holding harvests one from the other
a breeze exchange that sais:
"Friend, how the beautiful, the unspoken lies inside you,
like on a Christmas tree surrounded by children's eyes!"
The Sun, the great, gathers us longing by longing,
sunshine by sunshine and adds a sign to it, a noblemindedness aura
from inside for those who have the eyes to see it.
:iconElla-Popescu:Ella-Popescu
:iconella-popescu:Ella-Popescu 12 3
Literature
Semnul Soarelui
Semnul soarelui
Soarele, marele, scrie în suflete,
cu raze scrie, irepetabila lor simfonie.
Secvența delimitată în eternitate
cu aromele noastre trecătoare,
gingaș regăsite într-un andante
pe malul unui lac, într-o poiană plină cu brândușe
ori cutreierând via, grădina, livada,
este o semnătură a lui.
Îmbobociți într-un cântec, ori într-o frântură de vis
ce frumoși sunt oamenii când se bucură,
o salbă de flori trecătoere pe sânul fierbinte al Fericirii!
O strângere de mână adună unul din celălalt
un schimb de adieri ce spun:
"Prietene, cum stă in tine frumosul, negrăitul,
ca un brad de Crăciun înconjurat de ochi de copii!"
Soarele, marele, ne-adună dor din dor,
rază din rază și pune un semn, o aură de noblețe
dinlăuntru spre cei ce au ochi s-o capteze.
:iconElla-Popescu:Ella-Popescu
:iconella-popescu:Ella-Popescu 7 2
Literature
Your kiss... my scepter
Your kiss... my scepter.
Kiss me,
as the sun kisses the colorless matter;
by its magic, the sun lights up all the colours.
Kiss me,
as the sun, that by its magic
gave birth to the living world,
a world in which living energy,
life
pulsates, sparkles with essences
under its forehead.
Kiss me,
until my matterial ragg will fall
I would incandescently be reborn under
the shield of the body
until all my dreams in which
my soul has flew by your side
higher than the sky
will be layed down at your feet,
our souls intensely lived
their own legend,
your kiss that tastes like the heart of a star,
your kiss that smells like pure new snow,
your kiss that fills the emptiness in my existence
up to ecstasy,
your kiss, made only for me,
for the world, the cipher of which it is,
your kiss that locks inside me mysteries
and songs...
Your kiss ... my scepter!
Your voice  that envelopes my soul
like an unique and extremely delicate veil
of sounds...
Read the poem you're writing for me
inside your
:iconElla-Popescu:Ella-Popescu
:iconella-popescu:Ella-Popescu 17 20
Literature
Sarutul tau...sceptrul meu
Sărutul tău...sceptrul meu!
Sărută-mă,
ca soarele materia incoloră
ce prin magia lui
aprinde culorile toate.
Sărută-mă,
ca soarele ce prin magia lui
a născut lumea vie,
o lume în care energia vie,
viața,
pulsează, scânteiază sub frunți
esențe.
Sărută-mă,
până-mi va cade straiul material,
incandescentă să renasc de sub
scutul trupului,
să se întindă la picioarele tale
toate visele în care
sufletul meu a zburat alături de tine
mai sus de soare,
sufletele noastre și-au trăit cu intensitate
propria legendă,
sărutul tău cu gust de miez de stea,
sărutul tău cu miros de ninsoare proaspătă,
sărutul tău care umple golul din existența mea
până la extaz,
sărutul tău făcut doar pentru mine,
pentru lumea mea al cărui cifru este,
sărutul tău care închide
:iconElla-Popescu:Ella-Popescu
:iconella-popescu:Ella-Popescu 6 11
Literature
The miracle
Inside my soul
The golden Autumn of Vivaldi resounds
The wind and the rain come up against the windows
golden, red, green, maroon leafs
rise on every path
in every color
a scream.
I'm standing in front of you, naked,
it's warm inside, upon the table
the hot wine steams, the vapours rise among the chrysantemums.
You're standing in front of me, like a miracle.
Do you know how it's like to face a miracle?
Your soul sings
your soul greedily gobbles
every look
through your pupils the light slips
your iris is full of sweet questions
like the summer fields are full of skylarks.
You were gone away.
I've found you in the rain,in the fog
on a bench, amidst a garden
were the roses are still in bloom
sprinkled by the rain,
smiling among the multicolour blossoms,
november's roses.
Your smile was sparkling
like a pearled ring.
We will drink the cups of hot wine,
the music will keep on flowing
from us, filling the world,
there are so many dimmensions of real,
why can't we see ourselfs
in the beginnin
:iconElla-Popescu:Ella-Popescu
:iconella-popescu:Ella-Popescu 14 5
Literature
Miracolul
Miracolul
În suflet răsună aurie
Toamna lui Vivaldi.
Vântul și ploaia se izbesc de geamuri
frunze aurii, roșii,verzi, maronii
se ridică pe toate cărările
în fiecare culoare câte un strigăt.
Stau în fața ta, goală,
în casă e cald, pe masă aburește
vinul fiert,aburii se ridică printre crizanteme.
Stai în fața mea ca un miracol.
Știi cum se stă față în față cu un miracol?
Sufletul cântă
sufletul îți înfulecă avid
fiecare privire
printre pupilele tale se strecoară lumina
irisul e plin de dulci întrebări
cum e vara câmpul plin de ciocârlii.
Ai fost plecat departe.
Te-am regăsit în ploaie și-n ceață
pe o bancă, în mijlocul unei grădini
unde mai sunt încă trandafiri înfloriți
stropiți de ploaie,
zâmbind printre boboci multicolo
:iconElla-Popescu:Ella-Popescu
:iconella-popescu:Ella-Popescu 7 4
Literature
Anchor in november
The multicoloured autumn flutters above us,
like a majestic bird.
We were wreathing ourselves into each other
towards the sky,
a blue pillar of time into infinite.
The old monastery was chryselephantinelly sparkling
under the patina of time.
Metaphysical melancholies were beginning to burn
into the willows' chandeliers,
hieratically watching over Ave Maria.
Up above, into my highest sky you were singing all around me
swaying the universe into me like into an anchor,
you were insinuating the sunset upon the path,
the power deep in your eyes
was warmly thrilling me.
Dreams were rising and mystery's sparks
under the blue horizon,
happiness was breathing inside me like into a majestic bird.
:iconElla-Popescu:Ella-Popescu
:iconella-popescu:Ella-Popescu 9 3
Literature
Tipat
Tipăt
Ploaia biciuia țipătul orizonturilor
cu lacrimile mele.
În catedrala de cenușă
un cer bolnav cădea în oameni.
Galben și trist cobea în tot,
a efemer, a timp gol în care
urlă nefirescul a priveghi.
Un fior acut se revărsa pretutindeni
în palori jilave
cerând clipa
în care pasărea Phonix
va scoate primul țipăt.
:iconElla-Popescu:Ella-Popescu
:iconella-popescu:Ella-Popescu 5 8
Literature
Fight
From the twilight I pour
the light from the darkness
so that I would crucify the dark specterof hate
along with the lie
and the history full of betrayals.
I shall make the cruelty dance
on their embers.
By a child's pure smile
I will pour
the songs' steps in the crystal souls
of the nightingales,
the mustangs from fighters' smiles
with a ritual from a pure star
I will banish
the omnipresent octopus
of despair.
:iconElla-Popescu:Ella-Popescu
:iconella-popescu:Ella-Popescu 14 3
Literature
Lupta
Luptă
Dintr-un crepuscul strecor
întunericul de lumină
să răstignesc spectrul întunecat
al urii îngemănate cu minciuna,
istoria plină de trădări
pe jarul cărora voi face cruzimea
să danseze.
Prin zâmbet pur de copil
voi strecura
pașii cântecelor în sufletele de cristal
ale privighetorilor,
mustangii din surâsurile luptătorilor
cu un ritual de pe o stea curată
vor izgoni caracatița
omniprezentă
a disperării.
:iconElla-Popescu:Ella-Popescu
:iconella-popescu:Ella-Popescu 6 4

Favourites

Literature
Romeo and Juliet

You gently stroke the keys of a broken piano
singing a voiceless song
shadows waltz in the pandemonium of sin
desires hidden for too long
The touch of your pale skin
such purity so far
your bottled selfishness
alone,  keeps us on par
I lust after you
to taint your very being
yet your pain, pains me
and sends my demons fleeing
I love you like a rose
its beauty mocked by thorns
a love painted with black
adorned with a sea of scorns
To love you, would be sin
but I do, so very much
will you promise me eternity?
a love as dark as such?
I loved you I love you
I loved you I love you
I loved you I love you
I loved you I love you
Your tears so cold
sends shivers up my spine
your trembling cute voice
your everything is mine
a bloody scream in the moonlight dawn
brings fear to a child that sleeps
darkness engulfs you and drags you down
down to where all hell creeps
Dear beloved.....oh sweet sweet beloved
wont you accept my embrace?
I'll cherish every part of you, like a feast worthy
:iconAdeliseEclair:AdeliseEclair
:iconadeliseeclair:AdeliseEclair 19 16
Literature
Sleeping Beauty
I
Deep within the crevice,
of a tower of brier
a girl lay trapped,
within a dark desire
acquiescent to the lies
around her
tainted memories
slowly begins to blur
II
Forever dethroned,
to no more but ash
lamentations in vain,
blood stains the velvet blue sash
when will you come rescue me,
dearest prince?
for so long I have waited,
for you since
III
I seek out the light,
that shines through the curtain
The wonders out there,
brings hope I am certain
may it be your warm hand,
that takes me away
your sugarcoated lies,
that leads my heart astray
IV
Oh dearest prince,
I dream of you every night
your sweet mannered smile,
would be a pleasing sight
unbind these chains,
that hold me close to the abyss
the cry of the banshee,
stirs my heart amiss
V
The dark plagues my world
be it Satan's token
a music box plays
a spindle wheel broken
VI
The happy ending
that in dreams I see
may it all turn out,
as a childish plea
the words I've lost,
heaven be spoken
the story of a princess
whose eyes will never
:iconAdeliseEclair:AdeliseEclair
:iconadeliseeclair:AdeliseEclair 22 16
Literature
The flower in the shroud

I
A scream echoes,through the hollow morn
duty withheld, to be forever sworn
the eyes that glow, in the morning light
take me away, from the eternal night
II
The voice within, its songs resound
enticing my soul, calling me to the mound
I feel its grasp, gaping near and near
tell me the secrets, of the voices I hear.
III
Pain sings a song, like an eternal sonata
heart's sentiments compare to a spring born narra
let reality be soft, like the "piano" in a tune
drip....drop.....fall tears the shade of rune
:iconAdeliseEclair:AdeliseEclair
:iconadeliseeclair:AdeliseEclair 4 2
Literature
eventualities
eventually
  all your thoughts will turn to dust
    and like smoke they'll weave away into thin air,
      leaving nothing behind
        but a few ghastly embers that float away in the swirling wind
          and that's when you'll wish you had captured your beautiful flames
            and molded them into words
              golden, pouring words
            phrases in which your thoughts could breathe on, immortally suspended in the air we swim in
          for your thoughts are stinging and urgent now, but in time
        only pure words will preserve the bl
:iconmusicgypsy:musicgypsy
:iconmusicgypsy:musicgypsy 9 16
Ginevra by LaVolpeCimina Ginevra :iconlavolpecimina:LaVolpeCimina 199 139 Gothic Silence by Aeternum-designs Gothic Silence :iconaeternum-designs:Aeternum-designs 740 165 The Christ by shoknar The Christ :iconshoknar:shoknar 2 2 coma by NoirFeu coma :iconnoirfeu:NoirFeu 631 81 not in love by NoirFeu not in love :iconnoirfeu:NoirFeu 1,346 73
Literature
l'orchestre noir
Skeleton fingers dance across ivory keys,
Wringing out a tune of terror, loss and pleas.
The melody swoops and soars high in flight,
Haunted and beautiful in the still of the night.
It snares the bitter and broken and holds them near,
Singing its promise of revenge in their ear.
They're a procession of the beaten easily caught;
Long written off, left for dead, and allowed to rot.
Bruised faces gaze up at their new master;
He bangs the keys fiercely, harder and faster.
As the crescendo builds, so does their rage,
Screaming and beating at the walls of their cage.
Cold dead fingers storm over splintering notes,
A song that rises and falls, sinks and floats.
The lonely and deserted gather all around,
Hearing long-awaited justice in the sound.
:iconLionessAmaya:LionessAmaya
:iconlionessamaya:LionessAmaya 5 2
Literature
The Winter King
they say he rules with an iron fist,
the winter king in all his glory.
close the shutters and bolt the doors,
his majesty visits tonight.
he looks for children out of their beds,
and women all alone in the dark.
close the shutters and hold them close,
his majesty visits tonight.
they say your tears will freeze on your cheeks,
and your lips will be blue as you scream.
close the shutters and stoke the fire,
his majesty visits tonight.
if you hear a knock, knock on the door,
then crawl quickly under the bed.
close the shutters and pray for mercy,
his majesty visits tonight.
:iconLionessAmaya:LionessAmaya
:iconlionessamaya:LionessAmaya 6 16
Literature
Forevermore
There's a world before me
Fragmented like shattered glass
Sweet regrets and bitter dreams
Endless sleep forevermore
There's a sky above me
Endless, ominous grey clouds
Black rain and booming thunder
Hopeless horizons forevermore
There's a child unseen by me
Eyes dripping red tears
Headless dolls and vanished playmates
Lonely games forevermore
There's Death lurking below me
Waiting patiently for me to fall
Outstreched arms and clammy hands
Song unsung forevermore
:iconLionessAmaya:LionessAmaya
:iconlionessamaya:LionessAmaya 2 8
Literature
Digging Up The Past
What is the past to you, I'm asked
Why, the past is a corpse, my friend
It cannot live, it cannot breathe
And you cannot be there again
Unearth it, dissect it
Prop it up in a chair
Learn from it what you can
For you cannot live there
:iconCircleDreams:CircleDreams
:iconcircledreams:CircleDreams 29 14
Literature
Standing On the Edge of a Day ...
Standing on the edge … the edge of a day
Waiting for the curtain to rise
Awake from dreams, and time to pray
That I'll know what to do
With my bright new day
:iconCircleDreams:CircleDreams
:iconcircledreams:CircleDreams 8 9
Literature
Dying Love
My darkling darling,
the sun is setting,
falling sylph-like on our love.
Once so daring,
now flicker fading,
is our will o' wisping love.
We have been straining
and have been failing
at rekindling our love.
They say that trying,
more than succeeding,
is everything in love.
No more midnight meetings,
or morning greetings,
all will be changing, love.
And in the gloaming,
we will be saying
farewell to this dying love.
:iconTheLunaLily:TheLunaLily
:iconthelunalily:TheLunaLily 26 43
Literature
My world
Waking up; it's time to join the system
No new mission, same old mission.
Get prepared and get the body moving
Feeling sleepy, feeling sleepy.
Packing up and now I'm heading out here,
through the doorway; through the doorway.
Pushing crowds I'm heading underground now
Walking slowly, with no urgency.
The crowds are filling up the platform,
Barely moving got no space to stand.
Check my watch and yet I still see nothing,
empty tunnel, still no train.
Hurry up because I can't be late now,
mutual thinking everyone's rushing.
Yet I think it's really strange,
I think it's really bad.
Every day we do the same,
and we're never feeling glad.
I wish I could explain it,
I wish that I could learn.
How to beat this endless cycle,
I just want to be in,
my own world.
A world that's my world,
I want to go now,
And visit my own haven.
My world.
:iconThe-orange-fox:The-orange-fox
:iconthe-orange-fox:The-orange-fox 2 2

Activity


deviantID

Ella-Popescu
Elena Popescu
Romania
Hi, my friends!

Current Residence: Slatina, Romania
Favourite genre of music: Oldies
Interests
My dear friends, this is Ella's daughter. It pains me to announce you that last Tuesday Ella has ceased to exist. Her suffering was ended by a heart attack. Her poems will always remind me and my brothers of her. I don't really know what to say or what to do with her account. I think I will keep it and translate all the other poems she wrote and post them here. There are no words that can describe my feelings right now, but I strongly believe she has gone to a better place and that she is reunited now with my father.
I hope you will all continue to read and cherish her beautiful poems.
This is all I had to say...
I love you all like my mother loved you.

Dragii mei prieteni, sunt fiica Ellei. Cu durere in suflet va anunt ca martea trecuta mama mea a incetat din viata. Suferinta ei a fost curmata de un infarct. Poeziile ei ne vor aminti intotdeauna mie si fratilor mei de ea. Nu stiu ce sa zic sau ce sa fac cu contul ei. Cred ca il voi pastra si ii voi traduce toate celelalte poezii pe care le-a scris si le voi posta aici. Nu exista cuvinte care sa descrie ce simt acum, dar chiar cred ca a plecat catre un loc mai bun unde a fost reunita cu tatal meu.
Sper ca veti continua sa cititi si sa pretuiti frumoasele ei poezii.
Asta am avut de zis...
Va iubesc la fel cum v-a iubit si ea.
  • Listening to: nothing
  • Reading: Kafka - The Lawsuit
  • Watching: TV
  • Playing: nothing
  • Eating: nothing
  • Drinking: nothing

Comments


Add a Comment:
 
:iconlaceycheshiregrin:
LaceyCheshireGrin Featured By Owner Nov 29, 2015  Hobbyist Writer
I'm gonna be a little shameless right now and just leave this here xD 
jutsugal1208.deviantart.com/jo…
Reply
:iconcristy120377:
cristy120377 Featured By Owner Nov 12, 2014  Hobbyist General Artist
La multi ani!
Reply
:iconsesam-is-open:
sesam-is-open Featured By Owner Nov 12, 2014
Angel by KmyGraphic OrangeRoses by KmyGraphic
Reply
:iconhraundrangi:
Hraundrangi Featured By Owner Nov 12, 2013  Hobbyist General Artist
Happy Birthday!
Reply
:iconsesam-is-open:
sesam-is-open Featured By Owner Nov 12, 2013
Reply
:iconliviugherman:
liviugherman Featured By Owner Apr 4, 2013
Imi pare nespus de rau :rose: O asteptam cu ceva nou, dar nu m-am gindit la asa ceva !!!

poare ca versurile ei vor continua ...
Reply
:icondanneamu:
DanNeamu Featured By Owner Nov 12, 2012
Îmi pare foarte rău
:iconbouquetplz:Dumnezeu sa o odihneasca in pace!!!:iconbouquetplz:
Reply
:iconsesam-is-open:
sesam-is-open Featured By Owner Nov 12, 2012
Flori in amintirea ta, draga Ela:(:iconflowersplz:
Reply
:iconmarmotica:
Marmotica Featured By Owner Nov 11, 2012  Hobbyist Photographer
:iconbeauroseplz::iconbeauroseplz::iconbeauroseplz::iconbeauroseplz::iconimsorryplz:O sa ne fie dor de tine!:iconvalentineplz:

Reply
:icondanneamu:
DanNeamu Featured By Owner Nov 11, 2012
La multi ani ,sanatate ,inspiratie si publicatii! Sa fie dupa cum ganditi!:iconwineplz::iconbouquetplz:
Reply
Add a Comment: